Hva Er Regler

 1. Hva er regelen for bøying av adjektiv
 2. Hva er regler for el sparkesykkel
 3. Hva er regler 1
 4. Hva er internett
 5. Hva er reglene for å kjøre båt

Framover vil Lovdata publisere korte, enkle presentasjoner i toppen av de mest besøkte lovene og forskriftene. Formålet er å gi leseren et raskt overblikk over hva loven gjelder og de viktigste bestemmelsene. Under kan man lese vår presentasjon av straffeloven av 2005.  Artikkel ⏲ 27. august 2019 13:14 👤 Lovdata I strafferetten gjelder et lovprinsipp: Ingen straff uten lov. Det innebærer at det må stå i en lovbestemmelse at en handling er straffbar for å kunne straffe noen for handlingen. Straffeloven er den sentrale loven på straffeområdet, men det finnes i tillegg straffebestemmelser i en rekke andre lover. Straffeloven 2005 trådte i kraft 1. oktober 2015, og erstattet fra samme tidspunkt den gamle straffeloven av 1902. I utgangspunktet gjelder straffeloven 2005 for handlinger begått etter 1. oktober 2015. Men i noen tilfeller gjelder straffeloven 2005 også handlinger begått før denne datoen, nemlig der det fører til et gunstigere resultat (mildere straff) for siktede enn om man hadde brukt den gamle straffeloven av 1902.

Hva er regelen for bøying av adjektiv

På denne siden har vi blant annet samlet all konkret informasjon om personvernregelverket, lenker til relevant lovverk, sentrale høringsuttalselser og vedtak vi har fattet. Personvernrådet om korona og behandling av personopplysninger Det europeiske personvernrådet har kommet med en erklæring om behandling av personopplysninger i forbindelse med utbruddet av koronavirus. Der tar de for seg noen sentrale typetilfeller av behandlinger i den situasjonen vi er i nå. Les erklæringen på norsk Mer informasjon på engelsk På EU-kommisjonens nettsider finnes det mye god informasjon om personvernforordningen (GDPR) til både virksomheter og privatpersoner. Finn ut hva din virksomhet må gjøre for å følge regelverket, og hvordan de registrertes rettigheter kan ivaretas. Samleside om personvernforordningen Spesielt for virksomheter Plikt til å oppfylle rettigheter Alle virksomheter har plikt til å legge til rette for at brukere/kunder får oppfylt rettighetene sine på en enkel måte. Det skal som hovedregel gjøres uten kostnad for kunden og innen 30 dager.

Hva er regler for el sparkesykkel

Her kan de få tak i opplysninger om brukeren de har logget seg inn som, eller lage falske e-post og profiler. Denne handlingen hører inn under loven om brevhemmelighet, som er en del av straffeloven. De unge kjenner ofte ikke omfanget eller alvorligheten av å bryte loven om brevhemmelighet. Loven er opprinnelig skrevet til forhold hvor en person skaffer seg adgang til personlige og private opplysninger i brev. Men i de nyere IT-tider dreier det seg også om å bruke passord eller andre personlige koder til å kunne se en annens e-post eller profiler på nettsamfunn. Les mer om aktuelle bestemmelser § 201, § 204. Identitetstyveri Det er straffbart å bruke en annen persons identitet eller en identitet som er lett å forveksle med en annes identitet for å oppnå uberrettiget vinning eller påføre en annen tap eller ulempe. Det kan gjelde opprettelse av en falsk profil på internett. 10. desember 2010 trådde en ny bestemmelse i straffeloven om identitetskrenkelse i kraft. Les mer om aktuell bestemmelse § 202 Uønsket publisering av personopplysninger Barn og unge er aktive nettbrukere som skaper eget innhold på nettet.

Hva er regler 1

Positiv rett er den rett som faktisk gjelder i et samfunn, enten i henhold til bestemmelse av en lovgivningsmyndighet eller som sedvanerett. De fleste anerkjenner bare denne som rett, men tilhengere av naturrettslige ideer hevder at det eksisterer visse høyere normer som lovgiveren ikke kan sette seg ut over uten at befolkningen får en rettslig hjemlet motstandsrett. Summen av de rettsregler som gjelder i et samfunn, kalles dets rett i objektiv forstand eller rettsorden. Systematisk er det vanlig å inndele denne i offentlig rett og privatrett. Til den offentlige rett hører statsforfatningsrett, forvaltningsrett, sivilprosess og straffeprosess og strafferett. Folkerett hører også til den offentlige rett. Den private rett eller sivilretten omfatter personrett, familierett, formuerett og arverett.

Les mer om dette hos Kripos. F inn mer informasjon om Straffelovens § 310 og 311 Ærekrenkelse Straffeloven har et avsnitt om ærekrenkelser og krenkelser av privatlivets fred. Det kan foregå på forskjellige måter, enten ved å skaffe seg adgang til en annens private opplysninger, ta krenkende bilder under private forhold eller ved å uttale seg krenkende om en person. Det er heller ikke lov å logge seg inn på en annens persons profil, og gi videre personlige opplysninger - enten disse er sanne eller ikke. Det kan være også være straffbart å ta og dele intime eller pinlige bilder og film og dele med andre ved å sende eller legge dem ut på nettet. Et eksempel kan være at bilder blir tatt av en person på skolens toalett eller av klassekameraten som ligger avkledd og soler seg i foreldrenes hage for så å bli delt. Slik atferd kan være en del av mobbesaker, utpresning eller kan være som hevn mot en eks-kjæreste. Bryte seg inn En uheldig tendens de siste årene er at barn og unge på forskjellig vis får tak i passord til mailkontoer eller profiler på andres hjemmesider.

Hva er internett

De fleste bestemmelser regulerer selve overgrepet som har skjedd, ikke selve kontaktetableringen. Seksuelle overgrep Det foregår seksuelt krenkende atferd på nettet, i tillegg til at barn kan bli utsatt for seksuelle overgrep som følge av å møte en person de har blitt kjent med på nettet. Det kan foregå seksuelt krenkende atferd bare via nettkontakt. En person kan vise eller sende seksuelt krenkende bilder og filmer. Det kan være pornografisk materiale, bilder som dokumenterer overgrep mot barn eller seksuelle bilder av en selv. Det er egentlig ingen forskjell på krenkende eller uanstendig atferd ved å opptre i en offentlig park eller ved å opptre foran et webcam som andre kan se på nettet. Finn mer informasjon om Straffelovens kapittel 26 om Seksuallovbrudd Grooming Grooming brukes om situasjoner hvor en voksen via Internett skaper kontakt med et barn på en manipulerende måte i den hensikt å utnytte barnet seksuelt. Handlingene kan, selv om de ikke fører til et fysisk møte, etter omstendighetene straffes som forsøk på seksuelle overgrep.

Personopplysningsloven som forvaltes av Datatilsynet gir beskyttelse av personvernet og har bestemmelser for hva man kan publisere om andres privatliv. Enhver som publiserer bilder eller andre personopplysninger på nettet må derfor også forholde seg til personopplysningsloven. For mer informasjon om personopplysninger i tilknytning til nettbruk, se Les mer om relevante lovbestemmelser hos Kripos. Har du mistanke om at barn utsettes for overgrep via nettet, tips Kripos på

Hva er reglene for å kjøre båt

 1. Hva er regler og rim
 2. Hvor du parkerer? - Rosenberg Spiseforretning
 3. Jobb i Finnøy kommune | Careerjet.no
 4. Hva er ct

Alle utøvere i Norge må følge NIFs bestemmelser om doping, som bygger på World Anti-Doping Code. Ved internasjonale konkurranser kan internasjonale særforbund ha egne regler.

Rett, et samfunns lover og regler. Det er en forutsetning for et ordnet og fredelig samliv mellom større grupper av mennesker at det gjelder visse regler for deres innbyrdes samkvem. Når slike regler blir oppfattet som forpliktende uten hensyn til det enkelte individs vilje, sies de å ha karakter av rettsregler. Fra først av har rettsreglene dannet seg av seg selv med utgangspunkt i skikk og bruk ( sedvanerett). Etter hvert vil det imidlertid, samtidig med at reglene i utviklingens medfør blir flere og omfatter stadig større områder, oppstå særlige myndigheter som får til oppgave å fastsette reglene og påse at de blir overholdt (lovgivningsmakt, domstoler med mer). Skillet mellom rettsregler på den ene siden og moralbud, skikk og bruk og liknende på den andre er usikkert og vekslende. Rettens nærmere utforming, for eksempel med særskilt ettertrykk enten på individualinteresser eller på økonomiske klassers kollektivinteresser, vil avhenge av den til enhver tid herskende politiske innstilling i vedkommende samfunn (rettspolitikk).

 1. Kvinnen i buret film
 2. Stein torleif bjella tekster